Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

Svatý obrázekBlatnice pod Svatým Antonínkem

kraj Jihomoravský, arcibiskupství olomoucké, děkanát Veselí n. Mor.

Pouť ke sv. Antonínu Paduánskému

Akce v roce 2023

Poloha: 14 km na jih od Uherského Hradiště. Mapa.

Děkovná mše sv. za úrodu byla 28. srpna 2022 (dvě fotogalérie)

Kněz Vojtěch Kodet vedl duchovní obnovu na počátku července 2022

Římskokatolická farnost

Historie a popis poutního místa: Kopcovitý výběžek Bílých Karpat - Blatnická hora (350 m.n.m) s poutní kaplí sv. Antonína Paduánského (lidově zvaný Antonínek), řadí se k význačným poutním místům Moravského Slovácka a jeho význam daleko přesahuje hranice regionu. K popularitě v tomto století přispěl malíř Joža Úprka, kterého pro zhotovení proslulých obrazů zachycujících atmosféru blatnických poutí na přelomu století získal vlastenecký farář P. Mořic Růžička.
Podle pověstí bylo na Blatnické hoře staroslovanské pohanské obětiště; v době cyrilometodějské mise jedno z působišť věrozvěstů, kteří z posvátné studánky křtili naše slovanské předky.
Kapli sv. Antonína nechal vystavět majitel ostrožského panství kníže Hartman z Lichtensteina v r. 1668 jako poděkování za uzdravení svého syna: Vystavěl osmihrannou dosud zachovalou kapli, ve které je dnes hlavní oltář. První pouť se uskutečnila v r. 1671. Kaple byla pro množství poutníků záhy rozšířena (r. 1696). Z té doby pochází erb nad hlavním vchodem a vlysy nade dveřmi.

Historie.jpg (25329 bytes) Vnitrek kostela067.jpg (165780 bytes) Hlavni oltar371.jpg (26142 bytes) Interier kaple352.jpg (32349 bytes)

V době josefínských reforem byla v r. 1786 uzavřena, odsvěcena, prodána a vydrancována. Díky žádosti blatnických občanů u císaře Františka I. bylo povoleno kapli obnovit; blatnická obec se písemně zavázala nejen k obnově, ale i k další péči o kapli "po všechny časy" (r. 1815). Do bohoslužebného provozu byla znovu uvedena v r. 1819. Od té doby církevní úřady v Olomouci povolily konání mší svatých i s kázáním po dobu letních měsíců o nedělích a svátcích.
V okolí kaple na rozsáhlých plochách je křížová cesta, studánka se "zdravou vodou" a sochou sv. Antonína. Od obce ke kapli vede lipová alej. 

 

Kaple jednoduchého jednolodního půdorysu není honosnou stavbou, její charakter je dán výzdobou místních lidových umělců, svou jednoduchostí působí však důvěrně a mile jako místo prosté a vroucí zbožnosti. Hlavní oltář (1904) je z bílého mramoru, nad ním je osazen amatérský reliéf Poslední večeře. Nad ním je obraz sv. Antonína s Ježíškem a anděly, vznášejícího se nad Blatnickou horou, který namaloval lidový umělec, samouk "pantáta maléř", blatnický kostelník Josef Hán; toto dílo je povýšeno na blatnický "poutní obraz". Význačný tvůrce církevního umění ak. malíř Jano Kohler ze Strážovic u Kyjova zvěčnil třemi obrazy: na evangelijní straně v presbytáři je to nedokončená skica k obrazu "Smrt sv. Antonína" a nad bočním oltářem Panny Marie svatohostýnské nástěnná malba "sv. Antonín káže rybám". Nad protějším oltářem sv. Josefa je obraz "sv. Antonín káže v Padově" s umělcovým autoportrétem (rytíř opírající se o meč vlevo dole). Obrazy jsou z r. 1937. U jižního průčelí je otevřená kaple s polním oltářem a sochou sv. Antonína. Zde se konají služby boží pro tisíce poutníků o hlavních poutích, kdy Blanická hora rozkvétá opět krásou slováckých krojů. K této tradici přispívá nejen vnější kolor, ale především víra.

 

Několik slov o sv. Antonínu Paduánském - knězi, řeholníku a učiteli církve (1195-1231). Původem portugalský šlechtic, žil v době sv. Františka z Assisi, do jehož řádu vstoupil. Pověst divotvůrce a patrona ztracených věcí mu získala mimořádnou oblibu. Jeho život lze shrnout do stručné charakteristiky: chudoba, učenost a velký dar výmluvnosti byly jeho velkými přednostmi. Neplatila tedy pro něho stará latinská sentence: "Učenost bez výmluvnosti je jako meč v rukou ochrnutého a výmluvnost bez učenosti jako meč v rukou bláznivých."

Poutě: 13. 6. v den svátku sv. Antonína (místní pouť), následující neděli (hlavní pouť), za 14 dnů druhá hlavní pouť, poslední neděli v srpnu děkovná pouť, poslední sobotu v říjnu dušičková pouť. Mše sv o poutích - 8:00 9:00 10:15 h. 
Nedělní mše sv. v letním období v 15 hod.

Duchovní správa: Římskokatolická farnost, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem, tel.: 734384671 farnostblatnice@seznam.cz.
Titul farního kostela v Blatnici: sv. Ondřej (oltářní obraz od J. Úprky).

Turistické informace pro poutníky: z nejbližší žel. stanice Blatnice, silnící na SV do vesnice Blatnice, - S - (ve směru na Ostrožskou Lhotu), Sv. Antonínek - 5 km.

 

 

V neděli 13. června 2021 se tisíce lidí vydaly ke Svatému Antonínku

Primiční mše svatá Vojtěcha Radocha, 6. 7. 2020, dvě galérie

V neděli 14. června 2020 byla hlavní pouť (dvě fotogalérie)

350leté jubileum si připomnělo deset tisíc věřících

Voda došla i na poutním Antonínku

Poutní místo Blatnice a pak (od 11:00 min) Uherský Brod z archivu ČT

 

 

 

Matice svatoantonínská

Byla založena 8. října 1946 ThDr. Antonínem Šuránkem, spirituálem kněžského semináře v Olomouci. V roce 1948 byla její činnost zastavena, po 50 letech pak díky pamětníkům, ctitelům sv. Antonína a Božího služebníka P. Antonína Šuránka byla opět obnovena. Ustavující valná hromada se konala 15. dubna 1997 na blatnické faře. Předtím byly zaregistrovány obnovené stanovy, na valné hromadě byl zvolen výbor. Předsedou se stal Oldřich Graubner ze Strážnice a jeho členy lidé z Blatnice, Ostrožské Lhoty, Blatničky, Vnorov, Kozojídek, Hroznové Lhoty, Strážnice a Velké nad Veličkou. Velkým přínosem pro práci výboru byli duchovní otcové z Ostrožské Lhoty, P. Antonín Dominik a P. Miroslav Bachan.
Po zhotovení členských legitimací se členům výboru podařilo nejen ve svých farnostech, ale i na poutích získat členy Matice svatoantonínské z blízkého i vzdáleného okolí a také vybrat důvěrníky. K 28. srpnu 1998 měla Matice svatoantonínská 303 členy. Cílem její činnosti bylo a je usilovat o náboženskou obnovu moravského Slovácka, zvelebovat a podporovat poutní místo Svatý Antonínek nad Blatnicí a modlit se za blahořečení Božího služebníka P. Antonína Šuránka.
Jakým způsobem?
PŘEDNÁŠKAMI s duchovní tématikou: Věda a náboženství, Život a mrtvá víra, Pouč se z Bible aj.
SETKÁNÍMI ctitelů P. Antonína Šuránka při příležitosti jeho výročí - narození, úmrtí, kněžské svěcení, dále jeho modlitby, vzpomínky pamětníků, pobožnosti u jeho hrobu, pobožnost křížové cesty, proces beatifikace. Setkání se zúčastní nejenom kněží z okolních farností, ale i kněží, kteří mají tento proces na starosti.
KONCERTY – ve spolupráci s farností Blatnice se podařilo zajistit účast těchto osobností a skupin: Eva Henychová, Spirituál kvintet, Hradišťan s Jiřím Pavlicou, bratři Ebenové. Koncert se koná vždy v neděli před hlavní poutí.
RECITÁLY – Bůh je láska v podání M. Částka, Křížová cesta v podání herečky Martiny Pavlíkové, divadelní představení Pavel z Tarsu, Zraněný pastýř.
VÝSTAVOU – život a dílo P. Antonína Šuránka, nejdříve putovní, později trvale instalovanou v Pastoračním domě P. Šuránka v Ostrožské Lhotě a zde také budováním knihovny z jeho díla.
POMOCÍ PŘI POUTÍCH na Blatnické hoře. Při všech velkých poutích pomáháme s organizováním poutí.
POUTNÍMI ZÁJEZDY – už několik let organizujeme poutní zájezd pro členy Matice svatoantonínské i pro ostatní zájemce na místa působení P. Šuránka , mariánská poutní místa, v jubilejním roce 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje do Nitry.
ÚCTOU K SV. ANTONÍNU – sošku sv. Antonína s prosebnou modlitbou necháváme putovat po farnostech a obcích od domu k domu, z rodiny do rodiny.
MODLITBOU Novény P. A. Šuránka. Zpracováním podkladů pro knížku “Z deníku P. Šuránka, psáno v internačním táboře Želiv“.
PROPAGACÍ POUTNÍHO MÍSTA – bylo zakoupeno l00 ks videokazet “Poutní místo Svatý Antonínek nad Blatnicí”(Česká televize Ostrava). Příležitostně prodáváno a darováno na poutích.
POMOCÍ PŘI OBNOVĚ našeho poutního místa, jednak finančně – z darů a příspěvků členů Matice svatoantonínské, výzvou “Kamínek pro Antonínek“, “Kostka za kostku“, ale také fyzicky – účastí na brigádách členů Matice z okolních farností při stavbě venkovního liturgického prostoru a dalších úpravách kolem kaple, které stále pokračují. Dalším velkým úkolem, který momentálně řešíme spolu s farností Blatnice, je výstavba parkoviště.
ORGANIZACÍ DUCHOVNÍ OBNOVY na Velehradě pro naše členy i ostatní zájemce, duchovní obnovy probíhají také na Svatém Antonínku. V roce 2013 týdenní exercicie vedl P. Elias Vella, františkánský kněz z Malty.
POUTNÍK SVATOANTONÍNSKÝ – vydáváme občasník, kde se dozvíte, co se dělo a bude dít na našem poutním místě; píší nám čtenáři, duchovní slovo a další zajímavé čtení.
AKCE PRO DĚTI – v postní době křížová cesta pro děti, na podzim drakiáda.
PĚŠÍ POUTĚ – putujeme ze Svatého Antonínka na Velehrad a z Velehradu na Svatý Antonínek po nově zbudované Cyrilometodějské poutní cestě, která byla prodloužena z Velehradu na Svatý Antonínek, a má celkem 12 zastavení.
V současné době má Matice svatoantonínská celkem 1035 členů z 32 farností a obcí.
Noví zájemci o členství jsou vítáni. Informace získáte na telefonu: 518 327 436 nebo 739 617 124; více informací o Matici svatoantonínské: www.antoninek.cz
Marie Špirudová, předsedkyně Matice svatoantonínské