Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

(Milostná socha)Cholina

kraj Olomoucký, arcidiecéze olomoucká, děkanát Konice

Pouť k Panně Marii Cholinské

Poloha: Asi v jedné třetině vzdálenosti po silnici z Olomouce do Mohelnice odbočit na Dubčany a pokračovat do Choliny. Kostel je na okraji obce. Mapa.

Farnost Cholina

Obec Cholina

Historie a popis poutního místa: kdy byla v Cholině zřízena fara nelze zjistit, v roce 1320 byla v držení otců premonstrátského kláštera na Hradisku u Olomouce. Původně gotický chrám zasvěcený sv. Anně sestával z oddělené české a německé části. Renesančně přestavěn v r. 1605, v době třicetileté války zpustošen švédskými vojsky (r. 1643), v r. 1661 skromně opraven. 
Do dnešní vznosné novogotické podoby se štíhlou věží uveden v druhé polovině minulého stol., znovu vysvěcen 1867. Chrám má hlavní a příčnou loď a presbytář pocházející z původního kostela gotického. Kaple v příčné lodi jsou zasvěceny sv. Josefu a sv. Filoméně. U vchodu do kostela jsou kaple sv. Jana Nepomuckého a sv. Vendelína. Hlavní oltář přizpůsobený novogotice je z dubového dřeva se sochami Panny Marie s Ježíškem (přenesenou sem v r. 1700, ta byla v roce 1995 odcizena), a čtyř evangelistů, dále jsou zde obrazy sv. Cyrila a Metoděje a Zvěstování Panny Marie. Malba kostela a vitráže okenní z r. 1892. Nad vchodovou branou je sochá Panny Marie s nápisem Zdrávas Hvězdo Mořská. 

 
 

Nynější farní budova stojí na jiném místě než kde stávala ve 14. stol.; je situována do prostoru starého zámečku a pochází z r. 1732. Pamětní kniha fary Cholinský antifonář byla založena v roce 1716. Pamětihodná je i barokní socha sv. Barbory a Svatá voda s kapličkou z roku 1693. Tradice poutí je starého původu (jsou o nich záznamy od roku 1637), největšího rozkvětu dosáhly v 18. stol. Kontinuita poutí nebyla porušena. 

Pohled na pečlivě opravený a udržovaný kostel s budovou fary, se zajímavou barokní "zvlněnou" ohradní zdí je povznášející. Je vynikající vizitkou obce Choliny. Vzhledově se kostel podobá obdobným sakrálním stavbám v Rakousku.

Poutě:
Zimní pouť (tzv. hromniční), neděle po svátku Uvedení Páně do chrámu (2.2.), mše sv. v 9:30.
Hlavní pouť - neděle kolem svátku Nanebevzetí P. Marie (15. 8.), mše sv.: 8:00, 10:00, 15:00.

Nedělní mše sv. v průběhu roku: v 9:30.

Duchovní správa: Římskokatolická farnost, 783 22 Cholina 34, facholina@ado.cz
Farnost je spravovaná z farnosti Senice na Hané, tel. 733741607 a 605027155
Titul kostela - Nanebevzetí Panny Marie

Turistické informace pro poutníky:
autem: dálniční sjezd Litovel - směr Haňovice, Cholina
vlakem: nejbližší žel. stanice Cholina
4 km od Choliny na SSZ je obec Chudobín s římskokatolickým, husitským a pravoslavným kostelem.

 

Děkovali za návrat Ochránkyně Hané

Vypadalo to tehdy jako zázrak: ukradená socha Cholinské madony se jen chvíli předtím, než čin mohl být promlčen, objevila u vídeňského překupníka.
Mši svatou k desátému výročí návratu cenné gotické památky celebroval v neděli 3. února 2019 v Cholině u Litovle biskup Antonín Basler a během promluvy upozornil mimo jiné na to, že stejně důležité jako nalezení sochy je také najít víru, ze které tato památka vznikla.
"Socha byla vytvořena na počátku 15. století a jedná se o mimořádně kvalitní dílo tohoto období s motivem Panny Marie podávající jablko Ježíškovi. Bezesporu patří mezi nejvýznamnější a slohově ojedinělé movité památky Olomouckého kraje," popsala Alena Jemelková z památkového odboru arcibiskupství. "Je uctívána jako ‚Ochránkyně Hané‘, protože před vybudováním kostela na Svatém Kopečku bývala právě Cholina nejnavštěvovanějším mariánským poutním místem regionu," doplnila Jemelková.

KT č.6 / 2019