Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

Štípa u Zlína

kraj Zlínský, arcidiecéze olomoucká, děkanát Vizovice

Pouť k Matce Boží Štípské

Poloha:10 km severovýchodně od Zlína na spojovací silnici mezi Fryštáken a Slušovicemi za Kostelcem. Mapa.

Farnost Štípa

Historie a popis poutního místa: Milostná socha Panny Marie s Ježíškem, stojící nyní na hlavním oltáři v poutním kostele zasvěceném Narození Panny Marie patří do trojice nejstarších mariánských soch na Moravě; Tuřany, Žarošice, Štípa. Původ sochy je neznámý; dochovaná zbožná ústní tradice mluví o objevení se sochy ve štípském háji, kam měla být přenesena z blízkého Kostelce. Nad sochou postavená kaplička byla postupně rozšiřovaná až do podoby malého kostela stojícího dnes nedaleko štípské svatyně uprostřed zrušeného hřbitova. Patří k významným stavitelským a uměleckým hodnotám Podřevnicka.
Výstavba nového štípského chrámu byla umožněna mecenášstvím paní Lukrecie Nekešové, majitelky lukovského panství, manželky Albrecha z Valdštejna, vévody frýdlantského.
Ten po smrti své ženy a v souladu s jejím přáním povolal mnichy kartuziány z Dolan a Olomouce a v roce 1620 zahájil výstavbu kostela a kláštera. Vlivem 30leté války bylo obojí po čtyřech letech přerušeno a mniši odvlečeni do vězení v Olomouci, kde se stali svědky mučednické smrti Jana Sarkandra. Teprve po 127 letech, kdy se z nezastřešené stavby stala ruina, byly shromážděny prostředky na její dokončení, což bylo po 18 letech korunováno úspěchem a chrám byl v r. 1765 vysvěcen.

Starsi obrazek.jpg (15724 bytes) Kostel059.jpg (40659 bytes) Kostel066.jpg (40959 bytes) Stary a novy kostel.jpg (26745 bytes)

Nynější mariánská svatyně je rozsáhlá jednolodní, převážně barokní stavba, která spolu s klášterní budovou tvoří jednu z největších a nejkrásnějších církevních staveb olomoucké arcidiecéze. Klenba je vyzdobena obrazy představujícími Nanebevzetí a Navštívení Panny Marie, doplněna menšími obrazy znázorňujícími víru, naději a lásku a nástroje umučení Páně. Hlavní oltář má v zasklené skříni uctívanou sošku Panny Marie s Ježíškem; hlavy jsou okrášleny korunkami. Po obou stranách svatostánku jsou na evangelijní straně archanděl Gabriel s lilií v ruce, na epištolní straně archanděl Michael s ohnivým mečem. Za oltářem v polokruhové apsidě jsou sochy sv. Josefa, sv. Anny, sv. Jáchyma a sv. Alžběty, po stranách oltáře sochy sv. Cyrila a Metoděje, sv. Františka Serafinského a sv. Norberta.

Milostna socha.jpg (37665 bytes) Interier.jpg (22017 bytes) Stipa interier.jpg (23381 bytes) Interier 655.jpg (56781 bytes) Interier 656.jpg (53397 bytes)

Na evangelijní straně jsou kaple Bolestné Matky Boží s křtitelnicí (jinak také křestní kaple), kaple sv. Maří Magdaleny a jejím obrazem a sochami sv. Pavla a sv. Antonína. Vedle kazatelny je oltář Božského Srdce Páně. Na epištolní straně je kaple sv. Jana Nepomuckého se . světcovým obrazem jak zpovídá královnu Johannu, dále sochy sv. Františka Serafinského a sv. Bruna. V kostele je oltářní náhrobek hraběte Seilerna; hrobka jeho rodu je pod presbytářem, křížová cesta je z r. 1905. Obrátíme-li se od hlavního vchodu do majestátního chrámového prostoru, uvědomíme si velebnou krásu a vznešenost tohoto mariánského poutního místa a povinnost zachovat ho příštím generacím.

Poutě: 
Malá pouť - neděle blíže k slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15.8.). - 9:00 mše sv., 10:30 slavná mše sv., 15:00 svátostné požehnání.
Pouť dětí - sobota blíže k svátku Narození Panny Marie (8.9). 10:00 mše sv. pro děti, 12:00 - 16:00 zábavný program
Hlavní pouť - sobota a neděle blíže k svátku Narození Panny Marie (8.9.). 
Sobota: 16:30 modlitba růžence, 17:00 koncelebrovaná mše sv., 20:00 adorace.
Neděle: 7:00, 8:15 a 9:30  mše sv., 11:00 slavnostní mše sv., 15:00 svátostné požehnání a rozloučení s poutníky.
Svatohubertská pouť - podzimní termín bývá každoročně upřesňován, po mši sv. následuje specielní program v ZOO Lešná a okolí.

Mše sv. mimo poutě - neděle v 10:30 hod.

Každá první sobota v měsíci je Mariánská sobota: v 16:30 modlitba růžence,  v 17:00 mše svatá, v 17:50 otázky a odpovědi na aktuální křesťanská témata a v 18:00 adorace.

Duchovní správa: Římskokatolická farnost, Mariánské nám. 57, 76314 Štípa, tel.: 577914251. fastipa@ado.cz, far.stipa@volny.cz
Titul kostela: Narození Panny Marie.

Turistické informace pro poutníky: z nejbližší žel. stan. Zlín-Dlouhá - č - do Štípy 8 km, 4 km - severozápad - Fryšták - na hřbitově pochován první český salesian P. Ignác Stuchlý SDB.

 

Poutní místo Štípa a pak (od 11:00 min) Provodov z archivu České televize