Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

(Milostný obraz)Svatý Kopeček u Olomouce

kraj Olomoucký, arcidiecéze olomoucká, děkanát Olomouc

Pouť k Panně Marii Svatokopecké

9. listopadu 2022 - Benefiční koncert, Jiří Pavlica & Hradišťan

6. listopadu 2022 - Chvály pod vedením chválové kapely Flamen

Poloha: 8 km severovýchodně od Olomouce, odtud směr Opava v Chvalkovicích (místní část Olomouce) odbočit vpravo na Svatý Kopeček 382 m n.m., dříve Hora premonstrátská, Svatá Hora. Mapa.

Týdenní přehled bohoslužeb
Stránky baziliky  Matice svatokopecká  Sestry premonstrátky 

Historie a popis poutního místa: vznik poutního místa je spojen se jménem zámožného olomouckého obchodníka s vínem Jana Andrýska (žil v letech 1595-1673), který slíbil postavit na kopci, tehdy zvaném Svatá hora, nad Olomoucí kapli. Legenda říká, že při vyhledávání místa pro budoucí kapli přišel na pahorek podobající se místu, na němž se mu Matka Boží zjevila ve snu. Výstavbou kaple (vysvěcené r. 1633) postavené na pozemku premonstrátského opatství Klášterní Hradisko u Olomouce začíná trvalé sepětí budoucího poutního místa s premonstrátskou řeholní komunitou, která zde působila od r. 1151. Klášter byl na tomto místě založen v r. 1078 olomouckým údělným knížetem Ottou Sličným; do r. 1149 zde byli břevnovští benediktini. 

Legenda949.jpg (43289 bytes) Legenda951.jpg (41536 bytes) Dobova pohlednice.jpg (18466 bytes) Lidova kresba.jpg (37250 bytes) Starsi obrazek.jpg (24100 bytes)

O nynějším milostném obrazu Panny Marie vypráví legenda, že poustevník, který byl ustanoven službou u kaple, byl probuzen líbezným zpěvem poutníků, kteří v kapli položili na oltář mariánský obraz a pak zmizeli. Dnes převažuje mínění, že jde o hodnotnou plastiku dříve umístěnou a uctívanou někde na vhodném místě v přírodě, která po dostavbě obohatila kapli i dnešní chrám a stala se "paladiem" kraje. Ve třicetileté válce byla kaple zničena, později obnovena; pro narůstající počet poutníků vybudovali premonstráti z Hradiska v letech 1669-79 nový prostorný kostel podle návrhu vlašského architekta Giovanniho Pietra Tencalla. Uzavřený poutní areál na Svatém Kopečku sestává z chrámu titulu Navštívení Panny Marie dále obytných a účelových budov, ambitů s kaplí; je cenným barokním dílem 17. a počátku 18. stol., jeho výstavby a výzdoby se zúčastnili přední umělci tehdejší doby. Celková hloubka areálu je kolem 70 m.

Letecky pohled.jpg (37126 bytes) (Nové ukončení věží)
Ambity936.jpg (42114 bytes) Ambity973.jpg (31784 bytes) Interier kaple.jpg (33410 bytes) Ambity956.jpg (19824 bytes) Ambity966.jpg (21029 bytes) Svate schody972.jpg (26722 bytes)

Chrámové průčelí spolu s bočními křídly (celková délka 97 m) vytváří architektonicky velice působivý celek; má bohatou sochařskou výzdobu: v průčelní zdi u vchodu je alegorie božských ctností - víry, naděje a lásky, autor J. Winterhalter, v nikách v průčelí jsou sochy Panny Marie s Ježíškem, sv. Štěpána, sv. Augustina a sv. Norberta. Nad horizontální římskou atikou obou křídel jsou sochy dvanácti apoštolů a sv. Šebestiána a sv. Rocha, ochránců před morem. Autorem je J. Winterhalter. Při pohledu na Olomouc vynikne záměr architekta v situování poutního místa, to jest prodloužit podélnou osu kostela směrem k bývalému premonstrátskému opatství Klášterního Hradiska (6 km, nyní vojenská nemocnice). V blízkosti chrámu je kříž věnovaný v r. 1909 prarodiči Jiřího Wolkra, pozdějšího básníka, manžely Skládalovými jako projev radosti nad narozením vnuka. S oběma bočními jednopatrovými křídly jsou po obou bocích kostela spojeny další prostory: zimní kaple a svaté schody jako připomínka 28 schodů v jeruzalémském paláci Pilátově, po nichž Kristus vystupoval před svým odsouzením. Ve vrcholové části schodiště je krásná řezbářská práce Pieta od uničovského Jiřího Heinze. Za přesbytářem kostela je rozsáhlé nádvoří se sousoším sv. Norberta uzavřené do půlkruhu otevřeným ambitem s křížovou cestou, do jehož středu je vestavěna kaple Jména Panny Marie s centrální oválnou dispozicí uzavřenou klenbou kopule. V ambitu jsou ještě dvě menší kaple kajícníků sv. Petra a sv. Maří Magdaleny. 

Interier chramu.jpg (42082 bytes) Interier shora937.jpg (38308 bytes) Interier899.jpg (40945 bytes) Varhany947.jpg (39237 bytes) Klenba presbytare.jpg (53845 bytes) Interier924.jpg (47790 bytes) Interier944.jpg (37405 bytes)
Interier903.jpg (39391 bytes) Varhany948.jpg (42330 bytes)

Poutní kostel sestává z hlavní a příčné lodi, má valenou klenbu, kopuli a osm bočních kapli. Interiér chrámu oslní prostorností, výtvarnou výzdobou a světlostí. Valená klenba s lunetami v presbytáři a lodi je celá pokryta plastickou štukou vyplněnou v symbolech invokace litanie loretánské a velké freskové obrazy Nejsvětější Trojice, Boží oslava a nanebevzetí Panny Marie. Na vítězném oblouku je malba připomínající korunovaci milostného obrazu z r. 1732 a znaky všech zemí tehdejší rakouské monarchie. Štuková výzdoba kruchty vytváří spolu s varhanami harmonický celek řazený mezi evropské pozoruhodnosti. Chrámová kopule s lucernou spočívá na čtyřech pilířích, je vyzdobena freskovými obrazy zobrazujícími události ze života šesti starozákonních žen: Sáry, Rebeky, Abigail, Betsabé, Judith a Ester. Hlavní oltář vhodně včleněný do přemíry uměleckého bohatství je mistrovským dílem navrhovatele Baltassare Fontany. Na stěnách presbytáře jsou ve stříbře tepané obrazy vztahující se k událostem při založení kostela. Boční kaple od vchodu, evangelijní strana: Nejdražší krve Páně, sv. anděla strážce, sv. Augustina, sv. Josefa. Epištolní strana: Bolestná Panna Maria, sv. Pavlína (patronka Olomouce - na tomto místě stávala původní kaple zakladatele poutního místa kupce Andrýska), sv. Norberta a sv. Jáchyma. Mramorový obětní stůl, ambon a sedes z r. 1977 podle návrhu ing. arch. T. Černouška. Svatý Kopeček patří svou polohou, architekturou a výtvarnou výzdobou mezi mimořádně zdařilé barokní stavby, je dílem mnoha umělců jak ze zemí za Alpami a Vídně tak i řady umělců moravských a olomouckých.

Svaty otec v bazilice.jpg (22826 bytes) Setkani s mladezi.jpg (29672 bytes)

Poutní místo zažívalo ve své historii období rozkvětu i úpadku, tak jak se v dějinách měnily poměry. Zde jen připomeneme, že při osvobozování Olomouce v květnu 1945 chrám hořel, ale neshořel. Podařilo se zachránit a obnovit věže a vnější chrámovou fasádu. V roce 1950 byli premonstráti odvlečeni a vrátili se zde až 11. ún

ora 1990. Následovaly významné události, kdy bazilika byla poctěna titulem "bazilika minor" a v roce 1995 navštívil Sv. Kopeček Jan Pavel II. a setkal se zde s mládeží.

Poutě:  Hlavní poutě  - na svátek Navštívení Panny Marie (31. 5.), neděle po svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.) a následující pondělí a úterý, poslední neděle v říjnu. 

Pravidelné bohoslužby:

Před každou mší svatou v bazilice je možné přistoupit ke svátosti smíření.
Od pondělí do soboty je možno se zúčastnit taky mše sv. v 6:45 u sester premonstrátek v Norbertinu, v neděli je tato mše sv. v 6:00.
Každou sobotu v 15:30 je možno se zúčastnit mše sv. v hospici.

Poutní zájezdy a s nimi spojené náležitosti je vhodné předem domluvit na níže uvedeném telefonní čísle, e-mailem nebo dopisem.

Duchovní správa (strahovští premonstráti):
Římskokatolická farnost, Sadové nám.1, 779 00 Olomouc - Svatý Kopeček
Tel: 777 742 176 nebo 585 385 342, e-mail: fasvatykopecekuo@ado.cz
Titul - bazilika Navštívení Panny Marie.

Turistické informace pro poutníky: z žel. stan. Olomouc, autobus na Svatý Kopeček. Z žel. stan. Hlubočky-Mariánské údolí - m - 6 km.  Na Svatém Kopečku je zoologická zahrada.

 

20. výročí založení oslaví Hospic na Svatém Kopečku s Hradišťanem a Jiřím Pavlicou

Na Svatém Kopečku není možná revitalizace nám. Sadového

Tradiční romská pouť bude v sobotu 18. června 2022

Slavnostní neděle 8. května 2022 na Svatém Kopečku

Nové Svatokopecké muzeum zve po přestávce znovu návštěvníky. Nabízí i komentované prohlídky

Živé poutní místo a cíl obdivovatelů barokní architektury

Premonstráti zakončili jubilejní rok
Dvě fotogalérie z ukončení oslav na Strahově

V sobotu 11. září 2021 bude Romská pouť

Výstava v duchovním centru premonstrátů na Strahově

Žehnání opravených prostor
Obnovená krása a nové možnosti prohlídek

Papež František k 900. výročí premonstrátů
Druhá největší řeholní komunita u nás slaví 900 let, dokument ČT
Možnost získat plnomocné odpustky v souvislosti s jubilejním rokem premonstrátského řádu
Premonstráti slaví
Významné výročí premonstrátského řádu

 

 

Obnovená krása a nové možnosti prohlídek (duben2021)

 

Proměna baziliky skončila, podívejte se na obnovenou nádheru
Restaurování interiéru bazilik y končí - ČT

10. farní den byl v neděli 28. června 2020

Svatokopecká bazilika opět v plné kráse a se spoustou technických novinek
Končí oprava baziliky na Svatém Kopečku, reportáž České televize

 

V bazilice na Svatém Kopečku chybí oltář

Kontrast strohých stavebních plachet a bohatě zdobeného barokního stropu je nyní k vidění v poutní bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Restaurátoři uvnitř pracují na druhé etapě rozsáhlé obnovy tohoto významného chrámu.
S rekonstrukcí dalších částí areálu vyjde dohromady na 114 milionů korun. Bazilika, jež je navzdory stavebnímu ruchu stále otevřená a koná se v ní i část bohoslužeb, se však nyní musí obejít bez hlavního oltáře.
"Nyní je v Praze v ateliéru, kde na něm pracují restaurátoři. Mramorový základ tu samozřejmě zůstal, ale samotný oltář, což je vlastně dřevěná konstrukce, je prozatím pryč," přibližuje svatokopecký farář Bernard Slaboch.
Turisté se dostanou na doposud zapovězená místa
Obnova turisty hojně vyhledávaného barokního areálu na Svatém Kopečku začala loni v létě. Odborníci a dělníci pracují nejen v samotné bazilice, ale například i v prostorách Svatých schodů, v pravém dvorním křídle kláštera, v historických sálech nebo v ambitech za samotným svatostánkem.
Správci areálu z řádu premonstrátů počítají mimo jiné s opravou vnitřních omítek a fasád, s rekonstrukcí oken, dveří či rozvodů elektřiny, topení a osvětlení. Baziliku a její okolí budou chránit nové zabezpečovací a protipožární systémy. Valnou část prací ovšem mají na starost restaurátoři. Obnovují mnohdy zašlou krásu sochařské výzdoby, obrazů, podlah, vitráží, oltářů a také kazatelny.
Vše by mělo být hotové do konce letošního roku, poté se na Svatém Kopečku otevřou pro turisty zcela nové návštěvnické trasy. Areál bude navíc oproti dřívějšku otevřený po celý rok, díky bezbariérovým úpravám navíc i pro handicapované. Návštěvníci se tak budou moci podívat do opravených sálů, na Svaté schody, do kaple, sakristie anebo do historické knihovny.
MF Dnes, Michal Poláček, 21.2. 2019

 

Rozsáhlá rekonstrukce začne na počátku září 2018 v areálu baziliky Navštívení Panny Marie

Areál byl letos prohlášen za národní kulturní památku. Až do konce příštího roku tu bude probíhat druhá etapa obnovy areálu.

Investice přijde na 114 miliónů korun. Areál, který každoročně navštíví desítky tisíc poutníků, vlastní a provozují strahovští premonstráti.
"I přes velký rozsah prací, jež budou probíhat nejen v samotné bazilice, ale i v dalších částech areálu, mimo jiné v prostorách Svatých schodů, v pravém dvorním křídle kláštera, v historických sálech nebo v ambitech, nebude areál veřejnosti uzavřen a v bazilice bude zachováno konání bohoslužeb," sdělil Právu Libor Šturc, kurátor uměleckých sbírek z Královské kanonie premonstrátů na Strahově.
V rámci obnovy, na kterou se podařilo získat evropské dotace, je podle něj plánována oprava vnitřních omítek i fasád větší části areálu, rekonstrukce oken a dveří, budou zde rekonstruovány elektroinstalace, vytápění, osvětlení i ozvučení v objektu.
"Důležitou součástí bude i instalace nových zabezpečovacích a protipožárních systémů. Převážnou část plánovaných prací ovšem představují odborné restaurátorské práce na sochařských i malířských uměleckých dílech, podlahách, vitrážích, rekonstruovány budou oltáře, kazatelna, ale také například historický mobiliář z reprezentačních částí rezidence," uvedl kurátor.
Projekt nezapomněl ani na hlavní nádvoří s ambity a zahradou. Vedle stavebních rekonstrukcí se zde plánuje odstranění nevyhovujících povrchů a jejich nahrazení jinými, lépe odpovídajícími historické podstatě i významu objektu.
"Součástí úprav je i restaurování monumentálního kamenného sousoší sv. Norberta z roku 1753, které je nyní v havarijním stavu. Díky kompletní rekonstrukci nádvoří tak budou moci návštěvníci využívat nové přístupové plochy do poutního areálu," poznamenal kurátor.
Rekonstruováno bude rovněž muzeum Matice Svatokopecké, jež bude vybaveno moderními vitrínami, umožňujícími prezentaci vzácných exponátů. Veřejnosti bude také poprvé představena obnovená historická knihovna.
"Jelikož původní svatokopecké knihovní svazky jsou dnes součástí Vědecké knihovny v Olomouci, bude knihovna vybavena svazky ze Strahovské knihovny, jež budou svým obsahem, zaměřením a datem přibližně odpovídat původnímu inventáři. Z uměleckých fondů Strahovského kláštera budou také podle potřeby doplněny exponáty do muzea Matice Svatokopecké," konstatoval Šturc.
Díky realizaci projektu budou zprovozněny nové návštěvnické trasy a bude také umožněn celoroční návštěvnický provoz památky. "Veřejnosti se otevřou nové, doposud uzavřené, nepřístupné nebo nevyužívané části areálu. Počítá se rovněž s odstraněním nejrůznějších přístupových bariér a instalací bezbariérových prvků, v plánu je i obnovení východního vstupu do baziliky," dodal kurátor.
Miroslav Hradil

 

Převzato z Pútnického listu vycházejícího na Slovensku

Poutní místo Svatý Kopeček prožílo bolest

Železného poutníka 2019 se účastnilo několik stovek poutníků

Velká oprava baziliky na Sv. Kopečku přitahuje zvědavce

Romové se sjeli k Olomouci na pouť 2018, dorazilo jich pár stovek, foto

Obří kříž vedoucí na Svatý Kopeček půjde zase vidět. Alej čeká velká obnova

Stovky Romů se 16. září 2017 v dešti vydaly na pouť na Svatý Kopeček

Stovky věřících Romů na pouti 2016

Poutní místo čeká rozsáhlá obnova

ČT opakuje seriál o poutních místech - zde je díl o Svatém Kopečku

Dvě významné moravské baziliky a jejich propojení během jediné noci

Stovky Romů přilákala pouť 2014 na Svatý Kopeček

Matice svatokopecká devadesátiletá