Logo poutnictví

Poutní místa na Moravě a ve Slezsku

(Uctívaný obraz Zašovské Madony)Zašová

kraj zlínský, arcidiecéze olomoucká, děkanát Valašské Meziříčí

Pouť k Panně Marii Zašovské

Poloha: Přibližně v polovině vzdálenosti mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem p.R. odbočit přes koleje ke kostelu, který je v centru obce. Mapa.

Matice zašovská
Farnost Zašová

Historie a popis poutního místa:
Pověst vážící se k tomuto poutnímu místu vypráví, jak Matka Boží zachránila zbloudilému rytíři těžce zraněnému v boji s Turky život tím, že ho dovedla ke studánce, kde nabyl nových sil. Z vděčnosti dal namalovat výjev zobrazující Matku Boží s dítětem, která mu podává záchrannou šňůru.
Fara se v Zašové traduje od 14.století. Později zanikla, byla obnovena jako protestanská a od roku 1628 byla opět katolická. Původně dřevěný kostelík sv. Anny byl po r. 1714 nahrazen dnešní krásnou svatyní, vybudovanou Karlem Jindřichem hrabětem ze Žerotína. 
V r. 1725 byl položen základní kámen ke stavbě kláštera trinitářů (Nejsvětější Trojice - zal. r. 1198 sv. Janem z Mathy a sv. Felixem z Valois, tento řád uveden do Čech v r. 1705 a jeho hlavním posláním byla humanitární činnost při zmírňování následků válečných útrap a pomoc jejich obětem, zejména při osvobozování křesťanských zajatců, a to i za cenu ztráty vlastní svobody - v novější době misijní činnost a duchovní správa). 
V r. 1782 byl klášter císařem Josefem II. zrušen, kostel se stal farním a část kláštera ponechána jako farní budova. Později zde byla škola a sirotčinec. 

Dvě kostelní věže se zastřešením cibulovitého tvaru (r. 1892) s lucernami dodávají chrámu vzhled poutního místa. V průčelí jsou skulptury sv. Michaela a zakladatelů trinitářů. Na hlavním oltáři je velmi půvabný milostný obraz Panny Marie – desková gotická malba s konce 15. století. Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Otýlii, všem svatým, sv. Janu Nepomuckému a sv. Kříži.
Poslední z uvedených oltářů je zdoben monumentální dřevořezbou ukřižovaného Krista v nadživotní velikosti. Odborným průzkumem a restaurováním (2004-2007) bylo zjištěno, že jde o dílo pozdní gotiky. Dřevořezba vznikla někdy kolem roku 1520, pravděpodobně v Sedmihradsku, jako dílo neznámého autora.

Zasova kostel drive1.jpg (23165 bytes)

Kostel je orientovaná jednolodní stavba s odsazeným pětibokým presbytářem se dvěma bočními emporami s balustrádou. Interiér kdysi řádového kostela navozuje velice příjemnou atmosféru. 

Nedaleko severně v idylickém místě pod strání s názvem Stračka vyvěrá studánka výborné vody  - podle pověsti je to místo záchrany rytíře. Je zde rovněž jeskyňka se sochou Panny Marie.

       

Pouť: Hlavní - neděle po svátku Navštívení Panny Marie (2. 7. - tradiční pouť podle slavení před pokoncilní úpravou církevního kalendáře), mše sv. v 7:00, 8:00 a v 10:30, odpoledne následuje kulturní program s procesím k prameni "Stračka" - začátek ve 14:30. Další poutě jsou podle potřeb a tradic okolních farností.
Mše sv. mimo pouť: neděle - 9:30.

Duchovní správa: Řimskokatolická farnost, 75651 Zašová 44, tel.: 571634056,  fazasova@ado.cz , rkfzasova@volny.cz
Titul farního kostela: Navštívení Panny Marie.

Turistické informace pro poutníky: Nejbližší železniční zastávka Zašová je na trati Valašské Meziříčí - Rožnov. Z železniční stanice Hodslavice - Hostašovice na jih po turistické značce je do Zašové 7 km. 

 

Hlavní pouť byla v sobotu a neděli 2. - 3. července 2022

Nová éra zašovského kláštera začíná
Tajemství kláštera

 

Křížová cesta v klášterní zahradě byla požehnána

Matice zašovská, spolek, který se stará kromě jiného o smysluplné využití areálu bývalého trinitářského kláštera v Zašové, oslovila SUPŠ sklářskou ve Val. Meziříčí s nabídkou malířské zakázky.
Jednalo se o namalování 14 zastavení křížové cesty sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Tohoto úkolu se chopili žáci čtvrtého ročníku oboru užitá malba spolu s pedagogickým vedením. Technikou malby plošnými barvami na skle vytvořili výjevy ve formátu 24 x 30 cm.
Obrázky byly zasazeny do sloupů symbolicky ve tvaru kříže vytvořených z oceli zvané corten. Tento materiál je charakteristický korozní vrstvou, což přispěje výtvarnému vyznění celého díla. Podobu sloupů navrhl akad. arch. Libor Sošťák. Křížová cesta je instalována v areálu klášterní zahrady kolem rybníčka. Na financování jednotlivých zastavení se podíleli sponzoři a to 14. sponzorovala Matice svatohostýnská.
4. července 2021, v rámci tradiční zašovské poutě po hlavní mši sv., byla křížová cesta požehnána P. Karlem Šenkem za účasti široké veřejnosti.
I.B.

Fotogalérie
Křížová cesta

 

V neděli 15. dubna 2018 zde byla pouť moravských matic

Omítka kostela skrývala 270 let staré kříže

 

Matice zašovská

Všichni naši čtenáři samozřejmě znají Matici svatohostýnskou a mnozí jsou dokonce jejími členy. Ani Matice svatokopecká nebo velehradská nejsou neznámými pojmy. Matici cyrilometodějskou známe jako vydavatelku Světla a další náboženské literatury, o Matici radhošťské se ví, že se stará o cyrilometodějskou kapli na vrcholu Radhoště a Matice svatoantonínská slouží k podpoře poutního místa Svatý Antonínek nad Blatnicí. Rodina těchto Moravských Matic se v loňském roce Rozrostla o Matici zašovskou
Impulzem pro vznik tohoto spolku se stal rok 2016, kdy obec získala do vlastnictví areál bývalého kláštera, v němž kdysi působilo 13 řeholníků starodávného řádu trinitářů. Od dob císaře Josefa II., kdy byl spolu s mnoha jinými také náš klášter zrušen, sloužila část jeho východního křídla jako fara a tak je tomu dodnes. Obec převzala tu větší část bývalého kláštera, která byla posledních 70 let v držení státu. Obec tím zamezila jeho dalšímu chátrání nebo nevhodnému využití, což by reálně hrozilo, pokud by se klášter dostal do rukou nezodpovědných spekulantů.
Matice zašovská vznikla z iniciativy několika málo místních občanů, které svedl dohromady zájem o historii, ale především o budoucnost kláštera. Tento „spolek přátel zašovského kláštera“ si vybral jméno Matice zašovská. Hlásí se tím do rodiny ostatních moravských Matic, ale navazuje tak i na odkaz předků, kteří spolek téhož jména založili v Zašové už v roce 1946 - tento ale pro nepřízeň doby zanikl dříve, než mohl rozvinout svou činnost.
Naším konečným cílem je, aby bývalý trinitářský klášter sloužil veřejnosti (to znamená všem poutníkům, turistům ale i místním občanům) způsobem, který by nebyl proti duchu této původně církevní stavby, aby jeho budoucí využití nebylo v žádném konfliktu s jeho duchovní minulostí, aby byla pokud možno obnovena jeho historická tvář a respektována skutečnost, že objekt tvoří jeden stavební komplex s budovou kostela i fary a aby zde byla trvalým a důstojným způsobem připomínána mise řádu trinitářů i kongregace Školských sester de Notre Dame, která zde působila za éry Ústavu svatého Josefa.
Matice zašovská chce pokračovat ve své osvětové činnosti i v tomto roce: 25. března Vás zveme do kulturního domu Zašová na přednášku poutníka Petra Hirsche, který si dobrovolně prodloužil svou pěší pouť do Santiaga de Compostela a napříč 20 zeměmi ušel přes 16 000 km. 15. dubna se v Zašové uskuteční poutní setkání zástupců všech moravských Matic za účasti velkého podporovatele poutnictví mons. Jana Peňáze a zástupců Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje. 13. května proběhne druhý ročník benefičního koncertu ve prospěch obnovy našeho kláštera.
O všech námi pořádaných aktivitách budete průběžně informování prostřednictvím web. stránek www.maticezasovska.cz
Spolek Matice má zřízen transparentní účet u Fio banky – číslo 2901231219/2010, všechny finanční prostředky jsou a budou využity v souladu s posláním a stanovami Matice zašovské. Děkuje čtenářům Listů svatohostýnských za každou formu podpory.
Popis obrázku: Zleva – budova soukromé dívčí školy Ústavu sv. Josefa (dostavěno 1911), západní křídlo bývalého trinitářského kláštera z roku 1728 (stavebně upraveno pro potřeby ústavu v roce 1942), dvojvěží v průčelí poutního chrámu z roku 1725 (věže byly dostavěny až za působení trinitářů v roce 1768).
Logo Matice vychází z litery M, jejíž grafické ztvárnění skrývá uprostřed symbol ryby – znak prvních křesťanů. Široce rozkročené písmeno symbolizuje stabilitu, pevnost kláštera, řádu, církve. Vše doplňuje dvoubarevný trinitářský kříž a spolu s půlkruhovým nápisem celek připomíná tvar pečeti.
Josef Krůpa, předseda

Klášter Zašová